Odvija se tretji cikel priprave in izvajanja Načrtov upravljanja voda (NUV), katerih cilji je doseganje dobrega stanja voda.

 • Ali NUV dosegajo svoj namen?
 • Kje so pomanjkljivosti in potrebne izboljšave?
 • Kakšni so razlogi za nedoseganje dobrega stanja voda? Kakšni so rezultati prvih dveh ciklov in ali NUV III gradi na rezultatih in izkušnjah predhodnih ciklov?
 • Kateri ukrepi so se izvajali, kje in katere težave se pojavljajo?

Kako ovrednotiti dosedanja prizadevanja v luči novega cikla Vodne direktive in prenovljenih evropskih direktiv, ki se nanašajo na pitne vode, kopalne vode, čiščenje komunalne odpadne vode, pitne vode, okoljskih standardov kakovosti in prihajajočega evropskega zakona o obnovi narave (EU Nature Restoration Law) v okviru Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Pri varovanju podzemnih in kopenskih voda so aktivni številni deležniki. Zanima nas kako sodelujejo javne državne in lokalne službe, kako pri tem sodelujejo zainteresirane javnosti, kakšni so pravni in upravni vidiki, kakšni so uspehi in pomanjkljivosti pri komunikaciji in njihovem sodelovanju, kaj so ključni strokovni izzivi in kako jih naslavljamo.

Teme sklopa:

 • ekološko in kemijsko stanje površinskih voda (evtrofikacija, nova onesnaževala, hidromorfologija, erozija zemljin in spreminjanje prenosa plavin);
 • kemijsko in količinsko stanje podzemnih voda;
 • vrednotenje uspešnosti ukrepov NUV I in NUV II;
 • uresničevanje ciljev EU Strategije za biotsko raznovrstnost z evropskim zakonom o obnovi narave (renaturacije, »nature based solutions«) in urbana odvodnja kot element obnovljene direktive o čiščenju komunalne odpadne vode;
 • posegi v vode in njihov vpliv na vodni živelj;
 • varstvo vodnih in na vodo vezanih habitatov in vrst;
 • spremljanje in poročanje podatkov o stanju voda, informacijski sistemi, javnost in dostopnost podatkov.